Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ :10-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ©rN¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà ºÁfêÀįÁAUÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀ: 35 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 qÀ§Æå-0034 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ   PÉJ¸ïDgïn §¸ï £ÀA:PÉJ-33 J¥sï-154 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2012 PÀ®A. : 279, 337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

                       ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀl mÁæPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ 36 n© 8568 mÁæ° PÉJ 36 n© 8569 £ÉzÀÝPÉÌ ¨sÀzÀægÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄAUÀAiÀÄå 48ªÀµÀð, PÀªÀiÁä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è PÉJ 36 PÉ 514 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥À  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 PÉ 514 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl mÁæPÀÖgÀ mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è M¼À¥ÉmÁÖV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ 00-35 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                ¢£ÁAPÀ: 10.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¦£À ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¦PÀ¥sï 207 £ÀA: JA.ºÉZï. 12/ J¥sï.r. 56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ E¥sÁð£ï SÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÆ£ÀƸï 23 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèÃA G:-mÁmÁ ¦PÀ¥ï 207 £ÀA. JA.ºÉZï.12/J¥sïr-56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;-54/ºÉZï.¦/¯ÉÆûAiÀiÁ £ÀUÀgÀ ¥ÀÆ£Á (ªÀiºÁgÁµÀÖç) FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 J¯ï 3315 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£ÉÀß £ÀA: 51/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                   ¢£ÁAPÀ:- 05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ²æÃAiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 50ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ ,( PÁå¢UÉÎgÁ,)¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) ºÉêÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ: ZÀAzÀ¥Àà, ®ªÀiÁtÂ, 2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ZÀAzÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ, 3) vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ZÀAzÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ,4) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: CªÀÄgÉñÀ ®ªÀiÁtÂ, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÀ (PÁå¢UÉÎgÀ ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ 5-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr `` F ¸ÀÆ¼É ¸ÁQzÀ £Á¬Ä¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÉÆý ªÀÄjUÀ¼É®èªÀ£ÀÄß wAzÀÄ ºÁQzÉ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ  AiÀiÁPÉ ºÁUÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ £Á¬Ä wAzÀgÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° D £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸Á¬Ä¹¢j CAvÁ CAzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ªÀÄÆ¢ ¸ÀÆ¼É ¤ªÀÄä £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Á¬Ä¹zÉݪɣÉÃ¯É CAvÁ CAzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ¸ÉÆ¸É ¤Ã®ªÀÄä½UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, F ¸ÀƼÉAiÀÄgÀzÀÄ §ºÀ¼Á DVzÉ ºÁQ ºÉÆÃr CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A, 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

               ¢£ÁAPÀ:10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ»Ãzï vÀAzÉ C§ÄݯïºÀ«ÄÃzï , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G: ¥ÀAPÀÑgï CAUÀr , ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ®UÀßzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ mÉAmï ºÁQPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀAeÉ mÉAmï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÉÆ®ègï §¸ÀªÀ ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8-9 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý zÁjAiÀÄ°è mÉAmï ºÁQ¢j CAvÁ DvÀ¤UÉ  PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ±Á®A©Ã , ªÀiÁ§Æ¨ï¥ÁµÁ , ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀjUÉ ¸ÀºÀ PÀ®Äè , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ MqÉzÀÄ ¨ÉèÃqï¤AzÀ w«zÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.232/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                   ²æà ©¸À«Ä¯Áè vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï,22ªÀµÀð,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï.ªÀÄvÀÄÛ 1]DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà,22ªÀµÀð,ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£À J®ègÀÄ eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï.EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ ªÀÄĸÀÄj wPÀÄ̪À ¤ÃgÀÄ ©¸À«Ä¯Áè EªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁV E§âgÀÄ ªÀÄ£À¸Áì ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj EgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ:09/10/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ K£À¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ¤ªÀÄä §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ ºÁUÉ ©qÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ §® ªÉÆtPÁ°UÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁºÀÄ §AzÀAvÁVzÀÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 10.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA:443/1 gÀ°è CgÀÄt.r.E ¨sÀÆ-«eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ-«eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÉÆøÁ®¥Àà,ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ®QëöäÃzÁ¸À¥Àà,±ÁåªÀiï ¸ÀÄAzÀgï vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr mÁmÁ »mÁa 3 mÁæöåPÀÖgï PÁA¥ÉæøÀgï ¸ÀªÉÄÃvÀ §¼À¹ PÀÆ° d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ MlÄÖ 25 UÁæöå£ÉÃmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À CAzÁd 112.228 WÀ.«ÄÃlgï gÁdzsÀ£À C.Q.gÀÆ: 1,12,228/- gÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀÄzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  118/2012 PÀ®A: 379,511 L.¦.¹.     & JªÀiï JªÀiï Dgï r 1957 gÀ PÁAiÉÄÝ 4 (1) ªÀÄvÀÄÛ 4 (1) (J) gÀ ºÁUÀÆ PÉ JªÀiï JªÀiï ¹ Dgï 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 42, 43 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.