Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 13.05.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw CAd£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ¯ÉÊDt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ¨sÁ¸ÀÌgïgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 36 n.© 7768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J. 36 n© 7768 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÉÆgÀqÀÄ ©Ãd ªÁ¥Á¸ï §A¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 13-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ VjQ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ; §¸ÀªÀgÁd, 32ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÄgï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀqɬÄAzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DvÀ£À eÁUÉAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ: ªÀÄ®ètÚ eÉÆüÀzÀqÀV, °AUÁAiÀÄvÀ FPÉAiÀÄÄ PÀnÖzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ eÉÆüÀzÀqÀV, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ, DAiÀÄå¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ°ÃAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀgÀPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012 PÀ®A, 341,504,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ.13-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÁæ¹£À°è gÀ¦ü ®AqÁ ªÀÄĹèA ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ »gÉêÀĤ 36 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁ¢UÀ ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ zÁj ªÀÄÆ®PÀ ©qÀ¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀįÉèò EªÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ gÀ¦ü ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁªÀĺÀĸÉãï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ JqÀPÉÊAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/12 PÀ®A.341.504.324.506.109 gÉ/«.34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 12-05-2012 gÀ gÁwæ 09-00 jAzÀ 13-05-2012 gÀ ¨É½V£À 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ¨Á®AiÀÄå §ÄqÉØgÉÃgÀÄ, 50ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:§ÄqÉØgÉÃgÀÄzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁ, PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ; gÁWÀªÉÃAzÀæ FPÉUÉ FUÉÎ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ®èzÉ, PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¹ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀvÀÄÛ ¤®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2012 gÀAzÀÄ CPÉAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2012 PÀ®A, 498(J),306, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¯Áj £ÀA PÉ.J-35-6270 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (¥ÀgÁj ) FvÀ£ÀÄ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40, eÁw: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£À n«J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆ¥Éqï £ÀA PÉ.J-36-AiÀÄÄ-7868 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ PÀÄ¥ÀàªÀÄä½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/12 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢.13-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ®AqÁ 27 ªÀµÀð ªÀÄĹèA PÀÆ° ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ ªÀĹÌ-vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÁæ¹£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ »gÉêÀĤ 2) SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ E§âgÀÆ ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C°èUÉ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ »gÉêÀĤ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÀäzï gÀ¦AiÀÄ£ÀÄß ü PÀgÉÀzÀÄ, ªÀįÉèòUÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÉʱÀåªÀÄå«zÉ CAvÁ ¤£ÀUÉ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¤Ã£ÀÄ KPÉ CªÀ£À VgÁQUÉ ¸ÉÊeï PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀįÉèòUÉ & £À£ÀUÉ ªÉÆzÀ¯Éà DV §gÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÉÃPÉ ºÉÆrð CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ CAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ©lÖgÉà CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ PÀ®Äè ºÁPÁÛgÉ ¸ÀļÀÄî ºÉÃ½Û K£À¯Éà CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÉAPÀmÉñÀ & SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀªÀgÉà ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉãÀÄ ¹ÃzÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà£ÀÄ DvÀ£À £ÀqÀĪÀÅ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ©âzÀ£ÀÄ. ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 60/12 PÀ®A.504.324 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ.12-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmɬÄAzÀ 3-45 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ¼É UÁ½ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ C¸ÀgÉUÁV ü «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀا¸ÀªÀ PÀÆr ¥ÀAZÁ¬Äw PÀlÖqÀzÀ §½ ¤AvÁUÀ ¹r®Ä §rzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄƪÀjUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÀAZÁ¬Äw M¼ÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:£ÁUÀgÁ¼À EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 35 EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2012 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï, £ÀA: 12/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ: 36, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß n,«.J¸ï JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥Éqï (ºÉƸÀzÀÄ) EAf£ï £ÀA MrL¹¹L948514 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj¤AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ïì£À°è ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆ¥Éqï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/12 PÀ®A 379 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2012 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.