Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà PÀnÖPÁgÀ 45 ªÀµÀð G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;¢zÀÝV vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÄ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 03/02/2012 gÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ J£À¯Éà zÀÄUÁå ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÀÄr¹ £ÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ£À£ÀÄß ¨ÉÊĸÀÄwÛAiÉÄ£À¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É DAvÁ CAzÀªÀgÉ JqÀUÁ®Ä a¥Éà ºÀwÛgÀ MzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®Æ ªÀÄÄjzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012.PÀ®A.143,147,148,323,326504506,114 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-03/02/2012 gÀAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð G;MPÀÌ®ÄvÀ£ ¸Á;¢zÀÝV vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ ¨ÉÆÃqÀð ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà PÀnÖPÁgÀ 48 ªÀµÀð ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¨É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012.PÀ®A.143,147,323,504506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 01.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄÄ®ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.30 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀßUÁzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 02.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸Á. PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£À ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÁUÀ°AUÀAiÀÄå ¸Á. PÀ®ÆègÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀ zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìÄÝzÀÝjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä zsÀ£ÀUÀ¼À£À£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÁAiÉÄÝPÉƽîj ºÉÆ®zÀ°è ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CAzÉà gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄð£ÀªÀgÉ®è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉà J£ÉãÉÆà ªÀiÁvÁr¢AiÀÄ®è¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà CvÀ£À vÀAzÉUÉ ¸ÀºÀ §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ¢£ÁAPÀ: 02.02.2012 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄAPÉÆç FvÀ£ÀÄ n.«.Jzï. ZÁåA¥ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/2739 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆ®è¢¤ß PÁæ¸ï CªÀÄgÀAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà gÁwæ 11.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á. ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 279,304 [J] L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2012 gÀAzÀÄ -70- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ