Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ: 19-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ²æà ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà vÀAzÉ: FgÀ¥Àà, 37ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀÄQðºÀ½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÀðFvÀ£ÀÄ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ vÀªÀiÁµÉUÉ DAzÀæ gÀrØ FvÀ¤UÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¯É K£ÀÄ 5000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯É C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà PÉÆ¥ÀàgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rj¢¹zÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ: FgÀ£ÀUËqÀ,ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 ªÀÄd£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà¤UɺÁUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀÄ«ÄÃvÀæ¥Àà£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀDð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA. 261/2011 PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504,506(2)¸ÀºÀw 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹, J¸ïn DåPïÖ 1989.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

gÀÆ¥Á @ ¸ÀégÀÆ¥Á UÀAqÀ 24ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÁØ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ£À« f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ ¸ÀÄgÉñï @ ZÁ¯ïìð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:31-03-2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥sÀ¤ðZÀgï PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 FvÀ¤UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¹A¥sÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ°è EAf¤ÃAiÀÄgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ gÁwæ vÀqÀªÁV PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E£ÀÆß JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃj vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ gÀÆ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 10-10-2011 gÀAzÀÄ gÀÆ¥Á¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÀQîgÀ£ÀÄß PÁt®Ä §AzÀÄ ªÀQîgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄUÀĹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ 4 d£À PÀÆr §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV gÀÆ¥Á¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/11 PÀ®A.498(J),504,323,506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀħÄæªÀiïPÀgï ªÀAiÀÄ:70ªÀ,¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ , ¸Á: PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥Áèmï £ÀA.5-3-602 ¥Áèmï ºÉÆA¢zÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¥Áèmï£À°è ±Éqï ºÁQPÉÆArzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 03-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAeÉ 4-00 CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥ÉæñÁZÁgï PÀ«Äñï£Àgï ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ªÉAPÀmÉñï J.E.E ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,DzÀ±Àð eÉ.E ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀÄÆwð ±ÉPÀë£ï PÀèPïð ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¦ügÉÆÃeï ¸Áå¤lj E£ïì¥ÉPÀÖgï ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C° qÉæöÊ£ÉÃeï UÀÄvÉÛÃzÁgï ¹JªÀiï¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ PÉÃqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Áèn£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ±Éqï£ÀÄß eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ £Á±À¥Àr¹ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV §¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.196/2011 PÀ®A.441 , 448 , 425 , 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-04-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ G®Pï§AqÁ vÁAqÁzÀ°ègÀĪÀ ®PÀët vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ²æà ªÀÄAdÄ£Áxï vÀAzÉ: °AUÀ¥Àà, 20ªÀµÀð, G: «zsÁå¨sÁå¸À, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄgÁoÀ, vÁ: ªÀiÁ£À«. ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÄ ºÉÆÃV LzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-12 ªÀµÀðzÀªÀ¤UÉ SÁdÄ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ D ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ, ¯Éà wPÀ̪À¼É PÉÊ ºÁPÀÄwÛAiÉÄãÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ MAzÀÄ KlÄ ºÉÆqÉzÁUÀ D ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ aÃjPÉÆArzÀÝPÉÌ, DUÀ ®PÀët vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: G®Pï§AqÁ vÁAqÀ.J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ vÉAV£À ºÀUÀ΢AzÀ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ PÀnÖºÁQzÀÄÝ C®èzÉ, G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ DvÀ£À vÀAzÉ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ G®ÄPï§Ar vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §AzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É fêÀ¢AzÀ G½zÀÄPÉÆAr¢Ýj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ºÉt ¹UÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwۢݫ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/2011 PÀ®A: 143,147,342,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼ÀªÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ¥ÀÄà w¼ÀĪÀ½PɬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁAiÀiÁUÀzÉà 1505 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä C£ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Á:ZÀAzÀæ§AqÁ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:18/2011 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.¦.JªÀiï.¹ ªÉÆzÀ®£Éà UÉÃmï ºÀnÖ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ)¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀÄgÉñÀ ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,250/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.195/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2011 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.