Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Sep 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¸À£ï-2003 £Éà ¸Á°£À°è PÉÆüÀ¨Á¼À gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà f£Àßzï ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 1-vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃr ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ 6-ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤AUÀªÀÄä½UÉ §ºÀ¼À PÉÀ®¸À ºÀaÑ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr gÁªÀÄtÚ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AUÀªÀÄä½UÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ ºÀwÛzÀÄÝ, ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ-wAUÀ¼À°è ¤AUÀªÀÄä½UÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAvÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ , ªÀiÁªÀ. £ÁUÀ¥Àà CvÉÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà .ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÉÆÃV CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý §A¢zÀÝgÀÆ ¸Àº¢£ÁAPÀ:-01/09/2011. gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ , ªÀiÁªÀ. £ÁUÀ¥Àà CvÉÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà . ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ °AUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á;-gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ:-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ .ºÁUÀÆ .ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð.¸Á:-¥ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀÄ vÁ;-ªÀiÁ¤é. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¤AUÀªÀÄä¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ E¯Éè EgÀÄªÉ CAvÁ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤AUÀªÀÄä¼À ¢£ÁAPÀ: 16.09.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 16-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀ §UÉÎ §¸À¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ §¸À¥Àà£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®zÀ°è §ArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉüÀÄwÛÃAiÉÄ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸À¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À avÁæ° UÁæªÀÄzÀ . ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §eÁgÀ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀ;38 ªÀµÀð eÁ;£ÁAiÀÄPÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀPÀgÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:-15/09/2011. gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¨sÁzÉvÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ÀPÁ®PÉÌ aQvÉì¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà CAzÉà gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw FgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.

¢£ÁAPÀ:-16/09/2011. gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀ¸ÀäPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀ;26 ªÀµÀð ZÀ®ÄªÁ¢ FPÉAiÀÄÄ ºÀ¸ÀäPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ »AzÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è §mÉÖAiÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÁ®ÄªÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢ü zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà ªÀ;28 ªÀµÀð eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á;ºÀ¸ÀäPÀ¯ï ºÁ;ªÀ;PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄzÀ ægÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÁªÀtÚ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ ¢.17-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¦AeÁgÀ ªÀiË®¸Á§£À ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AeÁgÀ ªÀiË®¸Á§£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ NtÂAiÀÄ°è zÁj ªÀiÁqÀĪÀ®ègÀÄ ªÉÄA§gÀ ºÉAqÀA¢gÀ£ÀÄß ºÀqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀiË®¸Á§¤UÉ AiÀiÁåPÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gÀ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀĸÉå EzÀÝgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃV PÉüÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä DvÀ£ÀÄ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ £À©gÀ¸ÀÆ¯ï ±ÀjÃ¥À vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ , ºÀ¸Éä vÀAzÉ gÁd¥Àà , ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§, gÀªÀÄeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§, ºÁUÀÆ n¥ÀÄà vÀAzÉ CqÀØvÀ¯É ªÀĺÀäzÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸ÉÃj §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.