Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jun 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ 25.06.2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉïÉé UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA§gÀ PÉ J 36 /J-1742 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36/«-8649 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ GªÉÄñÀ, ©ÃªÀÄtÚ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CAd£ÉÃAiÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 20.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀUËqÀ FPÉAiÀÄÄ ºÀÄ®ÆègÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢¯ÁègÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:-15/06/2011. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð,¸Á:-AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð,ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10-d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á;-AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄr¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÉÊvÀ¯Éà E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ F eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀ®Ä §AzÀgÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 25-06-11gÀAzÀÄ 17.00UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀÄ||gɵÁä vÀAzÉ ºÀĸÀ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð G- 9£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á||D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀªÀÄÆägÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉãÁ¯ï ºÀwÛgÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §®UÁ®Ä »A§qÀ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ s¸ÉÃjPÉÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢25-06-11 gÀAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀĸɣÀ¸Á§ ¸Á|| D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 08-06-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ÉPÀĪÀiÁgÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ gÉrØ, 15ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï vÁ:¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀå¤zÀÄÝ ©.Dgï. PÁåA¦¤AzÀ DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀzÁä £À¹ðAUï ºÉÆÃA £À°è vÀ£Àß CvÉÛUÉ CªÀ½ dªÀ½ ºÉjUÉ AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ DmÉÆà E½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄIÄvÀ£À vÁvÁ£ÁzÀ n. ¸ÁA© gÉrØ vÀAzÉ vÁwgÉrØ, wAiÀiÁUÀÆgÀ ¸Á: §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ
PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                             


 

    ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ EªÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 04.11.2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀPÉÌAzÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á¨sÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áæ«ÄøÀj £ÉÆÃl §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ ,DzÀgÉ ºÀt PÉýzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 08.05.2011 gÀAzÀÄ ²æà ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV ºÀt »AwgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀĺÀ§Æ§ ¸Á§¤UÉ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉãÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.