Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Sep 2010

Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ LzÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è 2005£Éà ¸Á°£À°è ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀÄæ EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÀ ¸ÀA§A¢, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï EªÀ£À PÉƯÉAiÀiÁVzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ 32 ªÀµÀð ¸Á: LzÀĨÁ« ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀÄæ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ JAlÄ d£ÀgÀ«gÀzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ JAlÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ PÉÃ¸ï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ DV¤AzÀ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉ zsÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ LzÀĨÁ« UÁæªÀÄzÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ ¥ÀÆeÁ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉýPÉ ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÉëAiÀÄ ªÉÄüÀ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ®PÀëöät vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, gÀAUÀªÀé UÀAqÀ ®PÀëöät UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï, °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CjPÉÃj(ºÀA¢§UÀr) gÁªÀÄtß vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ, §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆqÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ dA¨É, ¨sÀað, ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ªÀiÁ»w w½zÀ ²æà ©.CAd£À¥Àà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æêÀÄw r.gÀÆ¥Á ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ LzÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è 2005£Éà ¸Á°£À°è LzÀĨÁ«UÁæªÀÄzÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï EªÀ£À PÉƯÉAiÀiÁVzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ 32 ªÀµÀð ¸Á: LzÀĨÁ« ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀÄæ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ JAlÄ d£ÀgÀ «gÀzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV, JAlÄd£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀĪÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ PÉÃ¸ï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ DV¤AzÀ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉ zsÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ ªÉÄüÀªÀÅ §¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ, gÉêÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ, ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ, ©üêÀÄtÚUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ, CªÀÄgÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ, ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥ÀàUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ, QµÀÖ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À PÉÆ¯É PÉù£À°è K£ï D¬ÄvÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢¢Ýë CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ EªÀjUÉ ¨sÀað ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.09.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:JAºÉZï.04,¹¦.5427 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.17,J.2028 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À ZÁ®PÀ C¸ÀèªÀiï¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ SÁeÁ §AzÉãÀªÁeï @ ªÀĺÀäzï SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï U˸ï 19 ªÀµÀð, ¸Á:±ÀA±Á®AzÉÆrØ ºÀªÀÄzÀzÀð ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ eÁ¥sÀgï EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ SÁeÁ §AzÉãÀªÁeï @ ªÀĺÀäzï SÁeÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.37,J¯ï.4257 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ®PÀëöät qÁ¨Á ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ fAzÁªÀ° vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ 18 ªÀµÀð, ¸Á:UËgÀA¥ÉÃmÉ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂÃR ±ÀQïï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ fAzÁªÀ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 19 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.2617 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è PÀÆr¹zÀÝ®èzÉ, fæ£À ¨Á£Émï ªÀÄvÀÄÛ mÁ¥ïªÉÄÃ¯É PÀÆr¹, ¥sÀÄmïgɸïÖªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ¹gÀªÁgÀzÀ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹gÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:06.09.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¸Á: ªÀÄ®èlUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®èlUÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É ²ªÀ¥Àà£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ¥Àw vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀÄ, UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, FgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, ²ªÀÅ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà£À£ÀÄß ªÀÄ®èmï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À¢AzÀ ¤Ã£É vÉUÉzÀÄ ºÁQ¢ÝÃAiÉÄAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀEzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ qÉÆÃtÂUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÀAUÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ qÉÆÃtÂUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß PÁAvÀªÀÄä EªÀjUÉ PÀÄqÀÄUÉÆîĤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ£À ¥Àwß ªÀiÁ®ªÀÄä¼ÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà£À ¥Àwß PÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ qÉÆÃt «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ gÀªÉÄñÀ£À @ gÁªÀÄtÚ£À ¥Àwß ªÀiÁ®ªÀÄä½UÀÆ PÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.