Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Mar 2008

Inauguration of Raichur Police Blog

ªÀiÁ£Àå ²æà JA.«. ªÀÄÆwð, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29.03.2008 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀ ¨ÁèUï£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ.